info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

 1. Luật Minh Anh cung cấp các dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại như sau:
 • Tư vấn các khía cạnh pháp lý về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn các khía cạnh pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt lưu ý với khách hàng các khía cạnh pháp lý liên quan đến pháp luật thương mại, pháp luật cạnh tranh, pháp luật hợp đồng và pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, khuyến nghị các rủi ro, đề xuất giải pháp, hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết hợp đồng;
 • Tư vấn về soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại.
 1. Điều kiện đăng ký nhượng quyền thương mại
 2. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền
 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm: trường hợp thương nhân việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi cấp lại quyền thương mại đó.
 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. (NĐ 35/2006/ NĐ –CP).
 • Đáp ứng điều kiện về hàng hoá, dịch vụ theo đó hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại và là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.
 1. Điều kiện đối với Bên nhận quyền
 • Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.
 1. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại
 • Nội dung của quyền thương mại;
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;
 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
 1. Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thươn mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thỏa thuận.