info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về việc nhận tổ viên mới gia nhập tổ hợp tác

Về vấn đề này, bộ phận tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin được trả lời như sau:
Điều 118 của BLDS quy định về việc Nhận tổ viên mới tham gia vào tổ hợp tác.
Điều 118 quy định như sau:
Tổ hợp tác có thể nhận thêm tổ viên mới, nếu được đa số tổ viên đồng ý, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.
Theo như quy định của điều luật này thì trong quá trình hoạt động, tổ hợp tác có thể giữ nguyên tổ viên hoặc cũng có thể kết nạp thêm tổ viên mới. Theo quy định tại điều 7 Nghị định số 151/2007/ND-CP, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở nên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tự nguyện tham gia và tán thành các nội dung của hợp đồng hợp tác đều có thể trở thành thành viên tổ hợp tác. Một thành viên có thể là thành viên của nhiều tổ hợp tác.
Thủ tục kết nạp tổ viên mới được quy định như sau:

  • Cá nhân có đơn gửi tổ trưởng, trong đó nói rõ nguyện vọng tham gia và cam kết thực hiện hợp đồng hợp tác của tổ;
  • Hội nghị tổ viên xem xét, biểu quyết và công nhận tổ viên mới khi được đa số tổ viên đồng ý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác .

Việc kết nạp tổ viên mới theo sự đồng ý của đa số tổ viên sau khi đã xem xét và biểu quyết , trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Những thỏa thuận này thường được ghi nhận trong hợp đồng hợp tác.
Vd: Các tổ viên tổ hợp tác có thể thỏa thuận không tiếp nhận thêm tor viên mới  hoặc tiếp nhận tổ viên mới phải có sự đồng ý của tất cả tổ viên tổ hợp tác.
Các quy định của pháp luật dân sự nhằm đáp ứng được yêu cầu của các thành viên tổ hợp tác trong việc hợp tác đầu tư, kinh doanh cùng với nhau. Việc gia nhập tổ hợp tác phải tuân theo quy định này.