info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn

Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng hoặc Tòa án sẽ căn cứ vào khả năng thực tế của cha mẹ và quyền, lợi ích chính đáng của con mà sẽ quyết định ai có quyền trực tiếp, ai có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tuy nhiên, sau khi bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực thì dựa trên cơ sở lợi ích của con thì Người thân thích; Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Khi đó, người yêu cầu thay đổi sẽ viết đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi còn sau khi ly hôn.
Để giúp cho người có yêu cầu thay đổi thực hiện được thủ tục thay đổi một cách dễ dàng với cơ quan nhà nước thì sau đây, chúng tôi xin được cung cấp mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực nuôi con sau ly hôn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)………………….
Tên tôi là: …………………………………………………  Sinh năm: ………………………….
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………
Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………
Tại bản án, quyết định: …………………………………………………………………………..
Tại: …………………………………………………………….. ngày …. tháng ….. năm ……..
của Tòa án nhân dân………………………………………………………………………………………
Về phần con chung: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Hiện con chung đang ở với anh (chị)………………………………………………….là  người trực tiếp nuôi dưỡng.
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………
Nơi tạm trú:…………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………….
Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:…………………………………………………………………………………………………………………
 

…………, ngày … tháng … năm …..

Người viết đơn:

(ký và ghi rõ họ tên)

 
 
Khi viết đơn, người viết cần chú ý những điểm sau:

  1. Về phần con chung

Cần ghi rõ các thông tin về con như: họ tên, tuổi, ngày thàng năm sinh…..

  1. Về hoàn cảnh của người viết đơn.

Cần nêu được lý do muốn yêu cầu thay đổi người nuôi con và hoàn cảnh cuộc sống hiện tại để có thể chăm lo tốt nhất cho con.
Ngoài ra, kèm theo Đơn đề nghị thay đồi người trực tiếp nuôi con này thì còn cần các giấy tờ sau;
Bản sao hợp lệ Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dan và Giấy khai sinh cho con;
Bản án (Quyết định) của Tòa án;
Giấy xác nhận của công an nơi con chung và người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đang trực tiếp sinh sống.