info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo

Logo công ty là biểu tượng thương hiệu đại diện cho hình ảnh của doanh nghiệp. Đăng ký bảo hộ logo công ty được thiết lập dưới hai hình thức là đăng ký nhãn hiệu và đăng ký bản quyền tác giả đối với logo. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo công ty tại Luật Minh Anh sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát nhất để doanh nghiệp hiểu dõ quy trình của hoạt động này.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả logo công ty tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn liên quan tới hoạt động đăng ký bản quyền tác giả logo công ty khách hàng muốn đăng ký bảo hộ;

Cử luật sư giỏi mảng luật sở hữu trí tuệ tư vấn đầy đủ, chuẩn xác để khách hàng hiểu dõ về hoạt động đăng ký bản quyền tác giả logo công ty;

Thiết lập hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty cho khách hàng;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty tại Cục bản quyền tác giả;

Đại diện khách hàng theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty tại Cục bản quyền tác giả;

Đại diện nhận kết quả khi Cục bản quyền tác giả cấp văn bằng chứng nhận;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo công ty tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng liên quan đến hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo công ty;

Cử luật sư giỏi mảng luật sở hữu trí tuệ tư vấn đầy đủ, chuẩn xác để khách hàng hiểu dõ về hoạt động đăng ký nhãn hiệu logo công ty;

Đánh giá khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu logo công ty thông qua hai hình thức:

  • Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu;
  • Tra cứu đối chứng nhãn hiệu;

Viết đơn đăng ký nhãn hiệu logo công ty cho khách hàng:

  • In mẫu nhãn hiệu logo công ty;
  • Mô tả nhãn hiệu logo công ty;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu logo công ty;

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ;

Đại diện khách hàng theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo công ty khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;