info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Nội dung của thông báo khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

tải xuống (3)

(Nội dung của thông báo khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại mà mọi thương nhân đều áp dụng để thúc đẩy việc bán hàng, cung ứng dịch vụ của mình. Tuy nhiên, để tránh trường hợp lợi dụng khuyến mại làm thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp khác, pháp luật có quy định chặc chẽ về định mức khuyến mại, thời gian khuyến mại,… Nhằm giúp cơ quan nhà nước kiểm tra chặt chẽ hoạt động khuyến mại, pháp luật quy định thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo về hoạt động khuyến mại xắp diễn ra đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông báo bao gồm những nội dung sau:
Tên chương trình khuyến mại;
Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
Hình thức khuyến mại;
Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
Khách hàng của chương trình khuyến mại;
Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.