info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập Công ty Xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty Xây dựng – Việc lựa chọn loại hình kinh doanh cho phù hợp với năng lực và trình độ của mình đối với thương nhân mới khởi nghiệp là rất quan trọng. Do vậy đòi hỏi các thương nhân phải nghiên cứu, lựa chọn một loại hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, trình độ, quy mô kinh doanh của mình.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty xây dựng của Tư vấn Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước khi thành lập Công ty:

     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty xây dựng;

     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty xây dựng;

     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty xây dựng;

    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty xây dựng;

    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty xây dựng theo uỷ quyền:

     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập Công ty:

     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập doanh nghiệp;

    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;

    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.