info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất

 
Thủ tục đăng kí, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp được thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất(Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất)

1.Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  theo Mẫu số 04/ĐK kèm TT 24/2014/TT-BTNMT.
– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất , bao gồm:
+ Di chúc
+ Biên bản phân chia thừa kế
+ Bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế
+  Đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất;
+ Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.
– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).
– Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK ban hành kèm TT 24/2014/TT-BTNMT.
– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.
– Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
+ Tờ khai lệ phí trước bạ ban hành kèm Mẫu số 01/LPTB Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
+ Tờ khai tiền sử dụng đất ban hành kèm Mẫu số 01/TSDĐ Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thời gian thực hiện: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian niêm yết công khai của UBND cấp xã (15 ngày).
4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện.
5. Phí, lệ phí:
+ Trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy.
+ Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy
6. Cơ sở pháp lí:
– Luật Đất đai 2013;
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;
– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;
– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính