info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đại diện ngoài tố tụng của luật sư

Đại diện ngoài tố tụng của luật sư là một hoạt động trong hành nghề của luật sư giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự và khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy đại diện ngoài tố tụng của luật sư là gì và ý nghĩa của hoạt đồng hành nghề này như thế nào? Sau đây, Luật Minh Anh xin cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư tới quý bạn đọc.

Cơ sở pháp lý:
– Luật Luật sư 2006 (LLS), sửa đổi, bổ sung năm 2012;
– Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
– Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS);
– Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS);
– Các văn bản hướng dẫn kèm theo.
Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư
Điều 29 – Luật Luật sư năm 2006 quy định: Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư là việc luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong bản hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.
Đại diện ngoài tố tụng của luật sư còn là một trong những hoạt động Trợ giúp pháp lý của luật sư. Điều 33 – Luật Trợ giúp pháp lý quy định: Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đại diễn ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời điểm đại diện ngoài tố tụng của luật sư
Thời điểm bắt đầu:

 • Khi việc đại diện theo pháp luật phát sinh.
 • Khi việc đại diện theo ủy quyền được xác lập hợp pháp bằng Hợp đồng ủy quyền.

Thời điểm chấm dứt đại diện:

 • Theo pháp luật quy định hoặc khi hết hạn.
 • Khi công việc đã hoàn thành theo thỏa thuận.
 • Khi một bên chết, mất tích, đã chết, mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi.
 • Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền đại diện ngoài tố tụng.

Quyền và nghĩa vụ của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng
Một số quyền cơ bản của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng:

 • Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Chủ động thực hiện việc trợ giúp pháp lý trong phạm vi ủy quyền, được hưởng thù lao ủy quyền theo thỏa thuận và được thanh toán chi phí hợp lý.

Một số nghĩa vụ cơ bản của luật sư khi thực hiện hoạt động đại diện ngoài tố tụng:

 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu được giao, giữ bí mật các thông tin từ công việc được ủy quyền.
 • Thực hiện công việc được ủy quyền một cách tốt nhất và thường xuyên thông báo với bên ủy quyền.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi trong quá trình đại diện ngoài tố tụng (nếu có).
 • Giao lại tài sản phát sinh cho bên ủy quyền.
 • Báo cho bên thứ ba về thời gian và phạm vi được ủy quyền.

Một số trường hợp đại diện ngoài tố tụng cụ thể của luật sư
Thay mặt quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
– Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;
– Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
– Đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
– Đại diện tiến hành các thủ tục thương lượng, hòa giải, giải quyết các tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp;
– Luật sư đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp;
– Các hoạt động đại diện ngoài tố tụng khác của luật sư.