info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Chia tài sản và quyền sử dụng đất sau ly hôn

phan-chia-tai-san-sau-khi-ly-hon

Chia tài sản và quyền sử dụng đất sau ly hôn : Chia tài sản sau khi ly hôn luôn là một đề tài nóng, bởi vì quyền, lợi ích cá nhân của riêng mình mà quá trình phân chia đó lại phát sinh thêm các mâu thuẫn khác, đặc biết là chia tài sản và quyền sử dụng đất sau khi ly hôn. Thường thì quyền sử dụng đất sau khi ly hôn  được chia theo thỏa thuận của các bên hoặc theo Bản án, quyết định của Tòa án.

(Chia tài sản và quyền sử dụng đất sau ly hôn)

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì chia tài sản và quyền sử dụng đất sau khi ly hôn của vợ chồng thì:
Về căn cứ phân chia:
Luật Hôn nhân và gia đình 2014;
Luật đất đai./.
Về cách phân chia tài sản là quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.
Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:
Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình.
Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;
Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;
Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình;
Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật Hôn nhân và gia đình .

♦ Để tham khảo thêm về các vấn đề trong lĩnh vực ly hôn , các vấn đề về tranh chấp tài sản hoặc các lĩnh vực về kinh doanh và đăng ký kinh doanh cũng như vấn đề về hồ sơ thủ tục của các loại hình doanh nghiệp khác, mời quý vị tham khảo tại website : Luatminhanh.vn