info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Thông tư 01/2007/TT-BTC xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế:
 • 02 tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (theo mẫu);
 • Tài liệu chứng minh yêu cầu quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là có căn cứ xác đáng theo quy định của pháp luật;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua người đại diện);
 • Chứng từ phí, lệ phí.
 1. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm định hồ sơ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét hồ sơ:
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ phải ra thông báo về yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc cho người nắm giữ độc quyền sử dụng sáng chế và yêu cầu người đó có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo; yêu cầu các bên liên quan thương lượng lại nhằm khắc phục các bất đồng để ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nếu xét thấy cần thiết; trong trường hợp không đạt được sự thỏa thuận giữa các bên và nếu xét thấy việc không chấp nhận ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của bên nắm giữ quyền là không hợp lý thì báo cáo kết quả xem xét hồ sơ và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.
 • Trường hợp hồ sơ yêu cầu hợp lệ (yêu cầu ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế không có căn cứ xác đáng): Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ/Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra thông báo dự định từ chối (có nêu rõ lý do) để người nộp hồ sơ có ý kiến; Nếu người nộp không có ý kiến hoặc có ý kiến không xác đáng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ/Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra thông báo từ chối buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;
 1. Lệ phí thực hiện:
 • Lệ phí nộp hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tượng): 500.000 đồng.
 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tượng): 1.000.000 đồng
 • Lệ phí quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế: 300.000 đồng
 1. Cơ quan tiến hành giải quyết : Cục Sở hữu trí tuệ