info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Trình tự, thủ tục cấp mã số mã vạch

Công ty Minh Anh (nhà tư vấn) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, để quý khách hàng nắm được quy trình đăng ký mã số mã vạch, công ty chúng tôi xin được hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp mã số mã vạch như sau:
Căn cứ vào Quyết định số 73/2004/QĐ-TĐC, trình tự thủ tục đăng ký mã số mã vạch bao gồm các bước sau:
1. Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các tổ chức tiếp nhận nói ở điểm 2.1.
Hồ sơ đăng ký gồm có:
– Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu Phụ lục 2). Khi có thay đổi nội dung đăng ký, Doanh nghiệp phải đăng ký lại trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có thay đổi.
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác.
2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký.
Tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng MSMV lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.
Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận phải chuyển hồ sơ đến Trung tâm TCCL.
3. Thẩm xét hồ sơ đăng ký.
Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm TCCL thẩm xét hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, đề xuất mã số doanh nghiệp và trình Tổng cục TCĐLCL.
4. Cấp MSMV.
Sau khi nhận đủ hồ sơ do Trung tâm TCCL trình, Tổng cục TCĐLCL xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Doanh nghiệp, vào sổ đăng ký và gửi thông báo cho Doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.