info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

Luật Minh Anh cung cấp những giải pháp tư vấn quản trị doanh nghiệp toàn diện và hiệu quả nhất, đảm bảo tuân thủ các quy trình nội bộ và pháp luật, qua đó giúp giảm bớt được những rủi ro liên quan đến trách nhiệm dân sự, hình sự, hành chính và hoặc các rủi ro khác có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn của công ty Minh Anh trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Tư vấn về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Tư vấn về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
  • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị và thông qua các Quyết định trong doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạt động doanh nghiệp;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.v.v.