info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động điện lực

Theo quy định của pháp luật thì có các lĩnh vực hoạt động điện lực sau:tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất, nhập khẩu điện. Hồ sơ ở mỗi lĩnh vực hoạt động điện lực sẽ yêu cầu những giấy tờ khác nhau. Cụ thể như sau:
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực:
-Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT.
-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
-Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấnchính,cán bộ quản lý theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư10/2015/TT-BCT, Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.
-Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn / các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.
-Danh mục, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị ,phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phát điện
-Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép: bản sao
-Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 7b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT; Bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.
-Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền: bản sao.
-Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền: bản sao.
-Hợp đồng mua bán điện: bản sao.
-Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
-Tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định: bản sao có chứng thực.
-Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện): bản sao.
-Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; biên bản nghiệm thu hoàn thiện kết nối tín hiệu với hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS của cấp điều độ có quyền điều khiển phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.
-Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, tuyến năng lượng; Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).
-Bản sao biên bản nghiệm thu cuối cùng / văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện vận hành thương mại cho từng tổ máy.
-Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện: bản sao.
3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép truyền tải điện, phân phối điện
-Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
-Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.
-Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành / chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
-Tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định: Bản sao có chứng thực.
-Thỏa thuận đấu nối / Hợp đồng đấu nối :Bản sao
-Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.
4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn điện, bán lẻ điện.
-Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT2.
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: bản sao.
-Danh sách trích ngang cán bộ quản lý theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT; Bản sao bằng tốt nghiệp / giấy chứng nhận tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.
5 . Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất, nhập khẩu điện
-Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT.
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép: bản sao.
-Quyết định phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài, phương án đấu nối lưới điện đã được phê duyệt để mua, bán điện với nước ngoài: bản sao
-Bản sao hợp đồng xuất, nhập khẩu điện / bản sao văn bản đề nghị mua điện / chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.
-Sơ đồ nguyên lý lưới điện liên quan đến điểm mua, bán điện và Quy trình phối hợp vận hành và xử lý sự cố lưới điện giữa bên mua điện và bên bán điện (nếu có).
-Tài liệu thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp theo quy định: bản sao có chứng thực.