info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh

1

Trình tự thực hiện – Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy biên nhận.
– Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa (BPMC), thụ lý hồ sơ, sau đó chuyển lại kết quả giải quyết cho BPMC.
– Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC.
+Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD
+ Các loại kết quả khác: Thông báo chưa giải quyết.

2

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT

3

Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
3. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:
– Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất (đối với trường hợp thay đổi giảm vốn đầu tư);
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Chủ doanh nghiệp/Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

4

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục III-6 Thông tư số 01/2013/TT-BKH Bộ KH&ĐT).

5

Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc (Không tính ngày nhận hồ sơ).

6

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân

7

Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT cấp tỉnh
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…)

8

Kết quả giải quyết TTHC Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

9

Phí, lệ phí 200.000 đồng

10

Yêu cầu khác trong giải quyết TTHC Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải mang các giấy tờ sau:
– Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực)
– Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.
– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh;
– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới)
 

11

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC 1/ Các Luật:
+ Luật Doanh nghiệp 2005;
+ Luật Đầu tư năm 2005;
2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
+ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (Hiệu lực ngày:  01/05/1999).
+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước (Hiệu lực ngày: 16/11/2004).
+ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác (Hiệu lực ngày: 28/12/2004).
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (Hiệu lực ngày: 09/11/2007).
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Hiệu lực ngày: 26/02/2007).
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ TC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc TƯ (hiệu lực ngày 24/6/2008).
+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện NĐ 153/2007/NĐ-CP (Hiệu lực ngày 24/6/2008).
– Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
– Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25/05/2005 của Bộ KH&ĐT – Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao – Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 (Hiệu lực ngày 15/7/2005).
– Thông tư số 01_2013_TT-BKHDT_Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp .

12

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC – Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC:
+ Tại trụ sở của Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT cấp tỉnh
+ Trên Website của Sở KH&ĐT cấp tỉnh:
– Điện thoại: