info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định của pháp luật về giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là một nội dung quan trọng nhất của pháp luật dân sự, có liên quan đến nhiều yếu tố, đối tượng khác nhau.
Theo quy định tại điều 121 Giao dịch dân sự của BLDS năm 2005 thì có các quy định như sau:
“Điều 121. Giao dịch dân sự
Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Như vậy  Giao dịch dân sự là một sự kiện pháp lý bao gồm hành vi pháp lý đơn phương  hoặc đa phương làm phát sinh hậu quả pháp lý. Tùy theo từng giao dịch của thể mà giao dịch đó làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự, trong đó thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình hoặc của bên kia. Tuy nhiên bên kia có thể tham gia hoặc không tham gia giao dịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan hoặc khách quan khác.
Hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh hậu quả pháp lý khi những điều kiện của giao dịch do một bên đưa ra mà bên kia khi đáp ứng được các điều kiện đó. Ngược lại, Hợp đồng dân sự là do sự thỏa thuận của các bên chủ thể về việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hậu quả pháp lý của hợp đồng được phát sinh ngay khi các bên giao kết hợp đồng, trừ trương hợp pháp luật có quy định khác.