info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Về câu hỏi này, tư vấn pháp luật dân sự thuộc Luật Minh Anh xin trả lời như sau:
Theo quy định của BLDS năm 2005 tại điều 122 có quy định như sau:
Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;
b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.
2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định”.
Sau đây là những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự(GDDS) nếu thiếu một trong các điều kiện này thì GDDS đương nhiên hoặc có thể bị coi là vô hiệu
– Điều kiện về chủ thể tham gia giao dịch dân sự
Chủ thể tham gia giao dịch dân sự ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự là cá nhân. Cá nhân có năng lực hành vi dân sự, nhận thức được hành vi của mình trong việc xác lập thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các giao dịch dân sự. Tùy thuộc vào mức độ năng lực hành vi của cá nhân mà được tham gia vào các giao dịch phù hợp với độ tuổi. Hoặc các trường hợp khác mà pháp luật cho phép người đó được phép giao dịch dân sự.
Các chủ thể khác như pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, Nhà nước tham gia giao dịch dân sự thông qua người đại diện của mình.
– Điều kiện về mục đích và nội dung của giao dịch dân sự
Mục đích của giao dịch dân sự la lợi ích hợp pháp của các bên mong muốn đạt đượckhi tham gia GDDS. Nội dung của GDDS là tổng hợp các điều khoản, cam kết xác định quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể, có tính chất ràng buộc các chủ thể khi tham gia GDDS.
Mục đích và nội dung của GDDS không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức của xã hội. Trong quan hệ giao dịch các chủ thể có quyền tự do tự nguyện cam kết thỏa thuận nhằm đáp ứng lợi ích mà các bên mong muốn đạt được nhưng không vi phạm những điều cấm của pháp luật, không trái với quy tắc ứng xử thông thường của nhân dân.
– Điều kiện về sự tự nguyện khi xác lập giao dịch dân sự
Bản chất của GDDS là sự thống nhất ý chí và bày tỏ ý chí nên người tham gia GDDS phải hoàn toàn tự nguyện trong việc thể hiện và bày tỏ ý chí của mình. Trước khi tham gia GDDS các chủ thể có quyền tự do quyết định tham gia hay không tham gia GDDS, không bị chi phối hoặc không bị ép buộc, cấm đoán, đe dọa…
– Điều kiện về hình thức của giao dịch dân sự
Hình thức của giao dịch dân sự là phương thức thể hiện nội dung của giao dịch. Các bên chủ thể có quyền lựa chọn hình thức phù hợp để giao dịch. Tuy nhiên, một số trường hợp pháp luật quy định hình thức bắt buộc thì các bên phải tuân theo nếu vi phạm thì giao dịch đó sẽ không có hiệu lực.