info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở

 
Tóm tắt câu hỏi:
Tôi là thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tôi có quyền được chuyển nhượng phần vốn góp của mình hay không?
Trả lời:
Vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên  được quy định tại các điều 52,53, 54 và 68 của Luật Doanh nghiệp 2014 được sửa đổi bổ sung năm 2009.
Điều 51.2 luật doanh nghiệp 2014 quy định nghĩa vụ của thành viên là không được chuyển nhượng phần vốn góp đã góp ra khỏi công ty, trừ những trường hợp quy định tại điều 52 – Công ty mua lại phần vốn góp, điều 53- Chuyển nhượng phần vốn góp, điều 54 – Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt và điều 68 – Thay đổi vốn điều lệ.
Như vậy, theo quy định này thì anh chị có thể chuyển nhượng phần vốn góp ra khỏi công ty nếu thỏa mãn các quy định của điều 52, 53, 54 và 68. Bên chuyển nhượng là bên rút vốn ra khỏi công ty và bên nhận chuyển nhượng có thể là công ty, thành viên công ty, thành viên ngoài công ty. thành viên ngoài công ty được hiểu là tổ chức hoặc cá nhân (điều 53.1.b Luật doanh nghiệp 2014), Cụ thể như sau:
Điều 52. Mua lại phần vốn góp
Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Trường hợp công ty không mua lại thì thành viên có quyền tự do chuyển nhượng vốn góp cho thành viên công ty hoặc thành viên ngoài công ty.
Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp
Chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp thành viên chuyển nhượng cho người khác .
Điều 54. Một số trường hợp đặc biệt
Thành viên là cá nhân chết, cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích, thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự .
Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ
Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.