info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về hình thức của giao dịch dân sự

Hình thức của giao dịch dân sự là một điều kiện có liệu lực của giao dịch dân sự, pháp luật dân sự quy định rất cụ thể về vấn đề này. Giao dịch dân sự cần tuân thủ quy định về hình thức, tư vấn pháp luật dân sự sẽ phân tích vấn đề này để quý khách dễ dàng tiếp cận vấn đề.
Căn cứ theo điều 124 của BLDS năm 2005 thì hình thức của giao dịch dân sự được hiểu cơ bản như sau:
“Điều 124 Hình thức giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

  1. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó”.

Giao dịch dân sự được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm: lời nói, hành vi cụ thể hoặc bằng văn bản.
Hình thức bằng lời nói, hành vi cụ thể thường áp dụng cho những giao dịch được thực hiện và chấm dứt ngay sau khi thực hiện ( mua bán trao tay) hoặc áp dụng giữa các chủ thể có sự tin cậy hoặc mối quan hệ thân thiết.
Giao dịch dân sự thể hiện bằng văn bản là việc các bên chủ thể lập văn bản thỏa thuận các điều khoản của giao dịch và các bên chủ thể xác nhận ý chí của mình vào văn bản đó. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.
Giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng, chứng thực và đồng thời phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuan theo quy định đó của pháp luật. Có nghĩa là các bên chủ thể phải đồng thời thực hiện việc công chứng  hoặc chứng thực với việc đăng ký hoặc xin phép…