info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Mục đích của giao dịch dân sự

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin phân tích như sau:
BLDS năm 2005 có riêng một điều khoản quy định vê mục đích của giao dịch nhân sự như sau:
“Điều 123. Mục đích của giao dịch dân sự
Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó”.
Theo đó mục đích của giao dịch dân sự là hậu quả pháp lý trực tiếp phát sinh từ giao dịch dân sự (phát sinh,thay đổi, hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự) mà các bên chủ thể mong muốn đạt được. Mục đích của giao dịch dân sự có ý nghia trong việc xác định giao dịch có hiệu lực hay không có hiệu lực. Nếu mực đích giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật như tham gia giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ 3 thì giao dịch đó bị coi là vô hiệu.
Mục đích của giao dịch dân sự có liên quan đến các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như. Theo quy định của pháp luật dân sự “Nội dung và mục đích của giao dịch dân sự không được trái pháp luật và đạo đức xã hội”.
Đây là quy định bắt buộc nếu muốn một giao dịch dân sự có hiệu lực. Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề này. Mọi chi tiết xin liên hệ Luật Minh Anh.