info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty, doanh nghiệp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển trụ sở

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn) là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn quyền sở hữu trí tuệ và tư vấn các vấn đề pháp lý khác.
Theo quy định của Pháp luật, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh khác, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với quy định của pháp luật.
1.  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;
 • Phụ lục Điều lệ hoạt động của công ty;
 • Giải trình phương án kinh doanh, chuyển trụ sở;
 • Tài liệu chứng minh năng lực pháp lý của chủ đầu tư (*)
 • Bản sao Hộ chiếu của người đại diện của Công ty (*);
 • Hợp đồng thuê địa điểm chủ sở chính, nhà kho, cơ sở bán lẻ… của Công ty phải phù hợp với quy định của pháp luật và các tài liệu liên quan đến quyền của bên cho thuê (*);
 • Báo cáo kiểm toán năm 2013 (*);
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty đến thời điểm chuyển.
 • Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (*);
 • Giấy ủy quyền cho Nhà tư vấn thực hiện công việc;
 • Các tài liệu, văn bản khác liên quan đến chủ đầu tư theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu có ký hiệu (*) sẽ do Nhà đầu tư cung cấp theo hướng dẫn và hỗ trợ của bên tư vấn.
2. Dịch vụ tư vấn của công ty Minh Anh

 • Tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giúp doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ pháp lý;
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam.