info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về lãi suất trong tranh chấp hợp đồng thương mại

Tại Điều 306 Luật thương mại năm 2005 có quy định như sau:
“Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”.
Như vậy, theo quy định nêu trên việc Bên Bị vi phạm hợp đồng hoàn toàn có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng thanh toán tiền lãi do vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay thù lao dịch vụ.