info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư

Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 267 Ngành nghề.
Mời quý khách hàng thao khảo Tại đây