info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn chia tài sản khi ly hôn

Tư vấn chia tài sản khi ly hôn: Công ty tư vấn Minh Anh là địa điểm tin cậy để khách hàng lựa chọn để được tư vấn về pháp luật hôn nhân gia đình trong đó có tư vấn chia tài sản khi ly hôn.
Tư vấn chia tài sản khi ly hôn gồm các vấn đề chính như sau:
Thứ nhất, tài sản nào sẽ được chia khi ly hôn
Vợ chồng có tài sản chung và tài sản riêng và có quyền nhập hoặc không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng
Khi ly hôn, tài sản riêng của bên nào vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của bên đó. Người có tài sản riêng phải chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu của riêng họ
Nếu không chứng minh được tài sản đang tranh chấp là tài sản riêng thì tài sản đó được coi là tài sản chung của vợ chồng và chia theo quy định của pháp luật
Với tài sản chung, về nguyên tắc sẽ chia đôi và xem xét một số yếu tố theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, thế nào là tài sản chung của vợ chồng
Điều 33 luật Hôn nhân gia đình 2014  quy định
“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Có thể tóm gọn lại tài sản chung của vợ chồng bao gồm
Tài sản do vợ chồng tạo ra;
Tài sản vợ chồng được thừa kế chung;
Tài sản vợ chồng được tặng choc hung;
Tài sản vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;
Thu nhập từ lao động sản xuất kinh doanh và thu nhập hợp pháp khác  trong thời kỳ hôn nhân;
Thứ ba, thế nào là tài sản riêng của vợ chồng
Điều 43 luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định
“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  1. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Có thể tóm gọn tài sản riêng bao gồm
Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn;
Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
Tài sản thừa kế riêng;
Tài sản đồ dung tư trang riêng;
Tài sản thỏa thuận chia riêng cho vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân;
Lưu ý:
Tài sản phát sinh từ khối tài sản riêng kể trên nếu không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng thì vẫn là sở hữu riêng, nếu đã nhập vào khối tài sản chung thì khi ly hôn vẫn chia theo quy định pháp luật về tài sản chung;
Khi ly hôn, tài sản riêng bên nào vẫn của bên đó và người đó có nghĩa vụ chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu riêng, nếu không chứng minh được thì sẽ chia theo quy định của pháp luật;
Tư vấn chia tài sản khi ly hôn của công ty tư vấn Minh Anh
Thứ nhất, về phương thức chia tài sản khi ly hôn
Khi ly hôn, vợ chồng phải chứng minh quyền sở hữu của mình với tài sản riêng và nếu chứng minh được thì tài sản thuộc về bên đó.
Đối với tài sản chung, nguyên tắc là chia đôi nhưng sẽ xem xét các yếu tố như sau:
Nguồn gốc, tình trạng của tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập và duy trì khối tài sản đó
Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình
Đảm bảo quyền và lợi ích các bên trong lao động sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp, chia tài sản mà không làm mất giá trị sử dụng của tài sản đó .
Thứ hai, về thời điểm chia tài sản khi ly hôn
Điều 38 luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định
“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  1. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Như vậy, trước tiên việc phân chia tài sản chung khi ly hôn sẽ do vợ chồng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được mới yêu cầu Tòa án giải quyết
Thỏa thuận chia tài sản của vợ chồng có thể thực hiện  trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật.
Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn chia tài sản khi ly hôn như:
Tư vấn trình tự thủ tục xin ly hôn hoặc giải quyết tranh chấp;
Soạn thảo đơn ly hôn, đơn khởi kiện;
Chuẩn bị hồ sơ ;
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục ;
Tìm kiếm , thu thập chứng cứ bảo vệ khách hàng;
Tham gia gai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm;
Tư vấn sau ly hôn.