info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thai nhi có được hưởng thừa kế hay không?

Theo quy định tại Điều 685 Bộ luật dân sự năm 2005 thì việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật được quy định như sau.
1. Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.
Như vậy theo quy định tại điều luật này thì Thai nhi được quyền hưởng di sản thừa kế nếu được sinh ra.