info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Luật Minh Anh gửi tới các bạn một số thông tin về Điều kiện thành lập công ty tài chính tại Việt Nam:

  1. Có nhu cầu hoạt động trên địa bàn xin hoạt động;
  2. Có đủ vốn pháp định được quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các Tổ chức tín dụng, cụ thể đến năm 2010 là 500 tỷ VND.
  3. Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính;
  4. Người quản trị, điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của Công ty tài chính và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
  5. Có Điều lệ về tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng, Nghị định số 39/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật;
  6. Có phương án kinh doanh khả thi;
  7. Ngoài các điều kiện nêu trên, bên nước ngoài trong Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài phải:
  8. a) Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thực hiện các hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động của Công ty tài chính;
  9. b) Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam.