info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động của các thương nhân nhằm mở rộng quy mô kinh doanh của mình thông qua việc chia sẻ quyền phân phối sản phẩm hoặc chia sẻ quyền sử dụng công thức kinh doanh trên một thương hiệu của mình cho một hoặc nhiều thương nhân khác. Trước khi nhượng quyền thương mại, thương nhân dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.
tải xuốngCăn cứ các quy định tại:
–  Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định về hoạt động nhượng quyền trên lãnh thổ Việt Nam.
– Thông tư 09/2006/TT-BTM 25/5/2006 Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
– Nghị định số 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
1.Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thương mại
– Nhượng quyền trong nước
– Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài
Lưu ý: Trong trường hợp trên tuy không phải đăng ký nhượng quyền thương mại nhưng phải thực hiện chế độ báo cáo Sở công thương.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại: Bộ công thương
3. Trình tự thủ tục
– Gửi hồ sơ đềnghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ công thương.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ công thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
– Các thời hạn trên không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
– Nếu Bộ công thương từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.
4. Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại
Bên dự kiến nhượng quyền thương mại phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó thành phần hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ công thương hướng dẫn.
­ Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ công thương quy định.
– Các văn bản xác nhận về:
+  Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
–  Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại và các văn bản xác nhận trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ