info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Trình tự, thủ tục cấp đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền là cách nhanh nhất nhanh nhất để một thương hiệu xâm nhập vào một quốc gia, lãnh thổ hay khu vực mà người chủ chương thương hiệu chưa nắm chắc nhiều về thói quen tiêu dùng, văn hóa, cách thức xâm nhập hay kênh phân phối của quốc gia, khu vực mà họ muốn xâm nhập. Vì vậy Luật Minh Anh tư vấn cho bạn về trình tự thủ tục cấp đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
tải xuống (1)
1.Cơ quan có thẩm quyền cấp:
– Bộ Công thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sau đây:Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam;
2.Trình tự thực hiện
– Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ công thương;
– Bộ công thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ trong vòng 2 ngày làm việc, phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
+  Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì trong thời gian 5 ngày làm việc, Bộ công thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
3. Thành phần hồ sơ
– Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ công thương hướng dẫn.
­ Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ công thương quy định.
– Các văn bản xác nhận về:
+  Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
– Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại và các văn bản xác nhận trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4.Số bộ hồ sơ: 1 bộ
5.Lệ phí
– Đối với thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam: 16.500.000 đồng/giấy
6. Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
7. Cơ sở pháp lý
–  Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định về hoạt động nhượng quyền trên lãnh thổ Việt Nam.
– Thông tư 09/2006/TT-BTM 25/5/2006 Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
– Nghị định số 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
– Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.