info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Sau khi tư vấn thành lập mới công ty hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nhằm tạo cơ hội phát triển mới, mở rộng thị trường và trên hết là nhằm thích ứng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty


Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần làm những gì? Luật Minh Anh xin tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty như sau:
Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp của bạn phải thực hiện các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Hồ sơ gửi cơ quan thuế: Công văn gửi cơ quan thuế, biên bản, quyết định của Doanh nghiệp liên quan đến việc chuyển trụ sở.
Sau khi đã thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế, Công ty phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;
  • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Lệ phí thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.