info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ cấp giấy phép hoạt động sản xuất phim điện ảnh

Điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu phim nhựa, băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác để phổ biến đến công chúng thông qua các phương tiện kỹ thuật.
Sản xuất phim là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.
Đối với doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải có các điều kiện thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hóa –   Thông tin cấp.
Dịch vụ tư vấn của Minh Anh
Minh Anh sẽ tư vấn cho Qúy khách hàng các vấn đề pháp lý cơ bản về việc xin cấp giấy phép hoạt động sản xuất phim điện ảnh;
Minh Anh sẽ tư vấn, soạn thảo hồ sơ theo quy định để xin giấy phép sản xuất phim;
Đại diện cho khách hàng lên Bộ Văn hóa – Thông tin để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động sản xuất phim điện ảnh;
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ Văn hóa – Thông tin, thông báo kết quản hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Nhận giấy phép hoạt động sản xuất phim điện ảnh tại Bộ Văn hóa – Thông tin;
Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.
Điều kiện để cấp phép hoạt động sản xuất phim điện ảnh
Có vốn pháp định theo quy định của Chính Phủ: 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:
+ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;
+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên;
+ Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty TNHH mà chủ sở hữu là cá nhân;
Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định là 01 (một) tỷ đồng.
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc:
+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
+ Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
+ Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh;
+ Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
Bản sao giấy tờ chứng nhận thường trú tại Việt Nam của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn Hóa – Thông tin có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.