info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Hoạt động đo đạc bản đồ cơ bản là việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành và các địa phương. Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động xin giấy phép công ty Minh Anh đưa ra ý kiến tư vấn cho quý khách hàng về trình tự, thủ tục xin giấy phép đo đạc bản đồ.

Tư vấn xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

Tư vấn xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ


1. Tư vấn xin giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
·      Công ty Minh Anh sẽ hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin và các giấy tờ thủ tục cần thiết;
·      Công ty Minh Anh sẽ tư vấn cho khách hàng chọn loại hình hoạt động đo đạc bản đồ phù hợp với năng lực của doanh nghiệp;
·      Công ty Minh Anh sẽ đại diện cho quý khách hàng soạn thảo hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ và nhận kết quả.
2. Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép
·     Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc bản đồ.
·     Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ.
·     Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.
·     Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.
·     Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình.
·     Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
·     Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.
·     Thành lập bản đồ hành chính.
·     Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính.
·     Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.
·     Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý.
·     Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý.
·     Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
·     Kiểm định các thiết bị đo đạc.
3. Trình tự nộp hồ sơ và cấp giấy phép (Đối với tổ chức không thuộc điểm a, khoản 2, điều 12, Nghị định 45/2015/NĐ-CP )
Lần 01: Hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính;
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ đầy đủ (việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần).
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
Lần 02: Hồ sơ được chuyển tiếp tới Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.