info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Nôi dung Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Việc lựa chọn loại hình Công ty trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân


Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp,công ty tư nhân của Luật Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân:

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp tư nhân;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Doanh nghiệp tư nhân;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Doanh nghiệp, công ty tư nhân theo uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập Doanh Nghiệp, Công Ty :

–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.

–    Hỗ trợ dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh sau quá trình doanh nghiệp hoạt động
–   Hỗ trợ các dịch vụ thường xuyên liên quan đến doanh nghiệp