info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề cho trung tâm dạy nghề tư thục

Đăng ký hoạt động dạy nghề nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề, đảm bảo cho hoạt động dạy nghề được thực hiện theo đúng  quy định của pháp luật.

  1. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề
  • Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu);
  • Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm;
  • Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (theo mẫu), gồm các nội dung:

+ Tình hình chung về cơ sở vật chất, các công trình, phòng học chung, thiết bị, tổng số giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng; danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường;
+ Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên, chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề đối cới nghề đăng ký hoạt động;

  • Quy chế trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt;
  • Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động;
  • Giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại điều 8 Quyết định số 72/2008/ QĐ – BLĐTBXH.

Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của đơn vị;
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo Mẫu); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Tư vấn hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề cho trung tâm dạy nghề tư thục