info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
1. Dịch vụ tư vấn của Minh Anh

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.
 • Nhận giấy phép thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ Văn hóa – Thông tin, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu xin cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Tư vấn cách thức soạn thảo hồ sơ, tài liệu chuẩn để xin cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Minh Anh sẽ tư vấn cho Qúy khách hàng các quy định cơ bản của việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

2. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn thành lập bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính Phủ:
 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Doanh Nghiệp;

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh giữa doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la mỹ vào năm trước năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;

c) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước đầu tư thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh giữa doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm gần nhất liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp nhất ít nhất 10 băn theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;

3. Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp phép thành lập hoặc hoạt động;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại Ngân hàng;
 • Phương án hoạt động trong 5 năm đầu;
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;
 • Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó;
 • Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành (quy định này không áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm).