info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng
a) Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
 • Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/ năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế);
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên;
 • Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên;
 • Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xe xét cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
 • Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;
 • Có vốn điều kệ từ 3.000 (ba nghìn tỷ) đồng trở lên;

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 2 năm liền kề trước đó.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;
 • Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.