info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được thực hiện trên cơ sở sự tự nguyện chuyển giao của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.
Theo quy định của pháp luật đăng ký nhãn hiệu thì người nộp đơn có thể làm công văn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho một hoặc nhiều người khác trước thời điểm Cục ra một trong số các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu


Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu. Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:
Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu:

 1. Đối tượng
 • Quyền đối với nhãn hiệu đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu đang đăng ký.
 1. Hồ sơ gồm có:
 • Tờ khai (theo mẫu).
 • Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu (theo hướng dẫn của Minh Anh Law).
 • Giấy ủy quyền (theo hướng dẫn của Minh Anh Law).
 1. Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu gồm những nội dung sau:
 • Tên và địa chỉ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao;
 • Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/ số đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Phạm vi chuyển giao;
 • Thời hạn của hợp đồng;
 • Giá chuyển giao;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 1. Thời gian thực hiện

2 – 3 tháng.
Lưu ý: Nếu khách hàng có yêu cầu thì thời gian này có thể được rút ngắn.