info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

 1. Cách thực hiện
 • Tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài Chính.
  1. Trình tự, thủ tục
 • Bộ tài chính sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn mười lăm (15)ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài Chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi sáu (06) bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.
 • Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối.
  1. Trình tự thủ tục thẩm định hồ sơ
 • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan gồm: Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
 • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiện và xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Nội dung thẩm định:

 • Căn cứ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ theo các nội dung phù hợp với các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh quy định tại điều 19 Nghị định số 86/2013/ NĐ – CP.
  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao chứng thực quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Hồ sơ chứng minh số lượng buồng lưu trú du lịch đã đưa vào kinh doanh;
 • Sơ đồ bố trí điểm kinh doanh;
 • Báo cáo tài chính năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kịnh doanh đã được kiểm toán;
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan công an có thẩm quyền cấp;
 • Dự thảo quy chế quan lý nội bộ, tổ chức bộ phẩm kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tuền và thể lệ trò chơi;
 • Phương án kinh doanh;
 • Danh sách, lý lịch, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người quản lý, điều hành.