info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh

Công ty tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, Căn cứ theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 43/2010/NĐ-CP thì để giải thể chi nhánh, công ty phải chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục sau:

Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh

Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh


Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty:

  • Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh;
  • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế;
  • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh; hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu chi nhánh);
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty;

Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.