info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thay đổi cổ đông Công ty

Tư vấn thay đổi cổ đông Công ty – Cổ đông là gì? Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

Cổ đông là những nhà đầu tư vì vậy trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần sẽ có những nhà đầu tư rút vốn và những nhà đầu tư góp vốn vào công ty. Thay đổi cổ đông thông qua hình thức như sau: (i) Tiếp nhận thêm cổ đông mới thông qua việc chào bán cổ phần, (ii) thay đổi cổ đông do chuyển nhượng phần cổ phần, (iii) thay đổi cổ đông thừa kế phần cổ phần, (iv) thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần, (v) thay đổi cổ đông do cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thay đổi cổ đông công ty của Công ty tư vấn Minh Anh bao gồm:

1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thay đổi cổ đông công ty:

–           Tư vấn về cách thức, hình thức và những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi cổ đông;

–           Tư vấn các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc thay đổi cổ đông;

–           Tư vấn các rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến việc thay đổi cổ đông và cách thức hạn chế những rủi ro, tranh chấp đó.

2. Bộ hồ sơ thay đổi gồm:

–           Thông báo thay đổi cổ đông;

–           Biên bản họp về việc thay đổi cổ đông của của Đại hội đồng cổ đông;

–           Quyết định về việc thay đổi cổ đông của Đại hội đồng cổ đông;

–           Danh sách cổ đông khi đã thay đổi;

–           Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

–           Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng (Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp casino australia online được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp);

–           Hợp đồng tặng cho cổ phần (đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho cổ phần);

–           Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trong trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế).

4. Tiến hành các thủ tục thay đổi cổ đông theo đại diện uỷ quyền:

–          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

–          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Cam kết của Tư vấn Minh Anh sau khi thay đổi doanh nghiệp:

–           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

–           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.