info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Long Biên

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Long Biên, Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Long Biên bao gồm: Tư vấn trước và sau thành lập doanh nghiệp; soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Long Biên

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Long Biên

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Long Biên của chúng tôi bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp tại Long Biên:

–  Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

–  Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

–   Tư vấn về cơ cấu góp vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp;

–   Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành quản lý của doanh nghiệp;

–   Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–   Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–   Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện ủy quyền:

–   Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh tại quận Long Biên;

–    Tư vấn và hoàn thiện thủ tục khắc dấu và công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp

–    Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp tại Long Biên:

–     Khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

–    Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

–   Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

–   Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.