info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn gia hạn dự án đầu tư

Căn cứ Điều 43 Luật đầu tư năm 2014:
“1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.
3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.”
Tư vấn gia hạn dự án đầu tư
Khi hết thời hạn nêu trên, nhà đầu tư muốn tiếp tục hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục gia hạn dự án đầu tư, Theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Nghị định 118/2016/NĐ-CP, việc gia hạn dự án đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Để giúp nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, Luật Minh Anh với đội ngũ chuyên viên tư vấn làm việc lâu năm có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tư vấn các giải pháp giúp khách hàng gia hạn dự án đầu tư nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất.
Chúng tôi xin tư vấn gia hạn dự án đầu tư theo các trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Đối với dựa án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  3. Quyết định của nhà đầu tư về việc gia hạn dự án đầu tư;
  4. Giải trình hoặc cung cấp giấy tời liên quan đến việc gia hạn dự án đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gia hạn dự án đầu tư cho nhà đầu tư.

  • Đối với dựa án đầu tư thuộc thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố:

– Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ như ở Trường hợp 1 cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về việc gia hạn dạ án đầu tư;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra ý kiến về việc gia hạn dự án đầu tư;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định về việc gia hạn dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
– Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân đan cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Gấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh