info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần

Đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần là việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại hai điều khoản trên.
Tư vấn đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phầnNhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần cần thực hiện những thủ tục sau đây:
Chuẩn bị hồ sơ tài liệu của nhà đầu tư, hồ sơ bao gồm:
Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hoặc cá nhân nhà đầu tư;
Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng thể hiện bằng hoặc lớn hơn tổng số vốn góp;
Chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký góp vốn mua cổ phần theo quy định tại Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Nộp hồ sơ đăng ký góp vốn mua cổ phần tại phòng đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý dự án;
Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận việc đăng ký góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư thì doanh nghiệp được nhà đầu tư góp vốn/mua cổ phần cần làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
Dịch vụ Tư vấn đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần của công ty chúng tôi.
Tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý cần quan tâm khi nhà đầu tư thực hiện việc đăng ký góp vốn mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam;
Tư vấn về hồ sơ, tài liệu nhà đầu tư cần chuẩn bị;
Xây dựng phiếu cung cấp thông tin để nhà đầu tư chuẩn bị;
Soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư;
Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần cho nhà đầu tư;
Hỗ trợ miễn phí các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi hoàn thành công việc.