info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký hợp đồng theo mẫu

Dựa trên những am hiểu quy định của pháp luật về Hợp đồng mẫu, Công ty Minh Anh nhận tư vấn đăng ký hợp đồng mẫu với các nội dung chủ yếu sau đây:
Tư vấn đăng ký hợp đồng theo mẫu
1.Căn cứ pháp lý
– Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010.
– Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
– Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
– Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung.
2.Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
-Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
-Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
3.Trình tự đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:
Bước 1: Gửi hồ sơ
Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ cho cơ quan có thầm quyền ( Bộ công thương/ sở công thương) theo các cách sau : gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ
Khi hồ sơ được gửi trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận.
Khi hồ sơ được gửi bằng bưu điện thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.
Khi hồ sơ được gửi bằng phương tiện điện tử thì thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ
Bộ công thương/ sở công thương sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, nếu hồ sơ đăng ký không đầy đủ thì Bộ công thương/ sở công thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ đăng ký. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bộ công thương/ sở công thương.
Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ công thương/ sở công thương có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì Sở Công Thương phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.
4.Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký
Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên thì Bộ Công Thương sẽ có tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Công Thương sẽ tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.