info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp

  1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khách thể của tội phạm:
Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính là hành vi của người coi thường quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính, không tuân thủ theo những quy tắc đó, thực hiện một cách cẩu thả hoặc tin tưởng là hậu quả không xảy ra nhưng thực tế đã dẫn đến hậu quả chết người.
Tội phạm xâm phạm quyền sống của con người, đồng thời xâm phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính đã ban hành.
Mặt khách quan của tội phạm:
Mặt khách quan của tội phạm thể hiện việc vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính:
– Quy tắc nghề nghiệp là những vi phạm quy tắc thuộc phạm vi một ngành, một nghề, một lĩnh vực do Nhà nước, Bộ, ngành quy định, như quy tắc điều trị trong các bệnh viện, quy tắc khai thác gỗ trong rừng, quy tắc an toàn khi mắc điện, v.v..
– Quy tắc hành chính do pháp luật hành chính quy định hoặc do các cơ quan hành chính (như Thủ tướng Chính phủ, các bộ, các ngành, nhưng cũng có thể do các cơ quan hành chính ở địa phương) ban hành hoặc do đơn vị sản xuất quy định, ví dụ: đánh mìn khai thác đá trái với quy định của Bộ Xây dựng làm chết người qua đường, v.v..
Cần phân biệt hành vi khách quan của tội vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính quy định tại Điều 129 BLHS với hành vi hành vi khách quan của tội vi phạm quy định nghề nghiệp hoặc quy định hành chính được quy định ở các điều luật cụ thể khác. Hành vi khách quan của tội phạm được quy định tại Điều 129 BLHS là hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính chung (không được quy định ở các điều luật riêng biệt khác). Hành vi vô ý gây thiệt hại đến tính mạng người khác do vi phạm một quy định nghề nghiệp hoặc quy định hành chính cụ thể mà điều luật quy định riêng thì cấu thành các tội phạm tương ứng khác. Ví dụ: hành vi phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn chết người cấu thành Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 BLHS.
Để truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm, cần xác định rõ quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính cụ thể (trong văn bản nào) đã bị vi phạm. Giữa hậu quả chết người và hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính phải có mối quan hệ nhân quả. Nếu không có mối quan hệ nhân quả thì không phạm tội hoặc phạm tội khác.
Hậu quả của tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính phạm là gây hậu quả chết người. Tội phạm hoàn thành từ thời điểm hậu quả chết người xảy ra.
Chủ thể của tội phạm:
Chủ thể của tội phạm có thể là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.
Mặt chủ quan của tội phạm:
Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý (vô ý do cẩu thả hoặc vô ý do quá tự tin).
Hình phạt:
Điều luật quy định 02 khung hình phạt:
– Khung 1: quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng.
– Khung 2: quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp làm chết từ 02 người trở lên.
– Hình phạt bổ sung: ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.