info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Xây dựng, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..
Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài Công ty chúng tôi căn cứ theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP  xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng:
 • Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp;
 • Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu;
 • Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng quy định pháp luật về đầu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau: Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư; Có điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện;
 • Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu do Bộ xây dựng quy định);
 • Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
 • Bản sao chứng thực giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
 • Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong ba năm gần nhất;
 • Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);
 • Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
 1. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng:
 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
 1. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động xây dựng:
 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
 • Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.