info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Nhằm giúp cho những người tham gia bán hàng đa cấp hiểu rõ hơn về hoạt động bán hàng đa cấp, về sản phẩm của công ti, về những nghĩa vụ và lợi ích mà họ nhận được khi tham gia vào mạng lưới bán hàng đa các doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, đào tạo. Khi tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, đào tạo đó thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể phải tiến hành hoặc không phải tiến hành hoạt động thông báo đến Sở công thương nơi tổ hội nghị, hội thảo, đào tạo. Trong trường hợp phải thông báo theo quy định tại Điều 18 NĐ 42/2014/NĐ-CP  về quản lí hoạt động bán  hàng đa cấp thì thủ tục tiến hành như sau:
1.Trình tự thực hiện:
Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trực tiếp tại Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức các hoạt động đó hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo; Rà soát, đối chiếu nội dung hồ sơ thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương:
+ Gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-13 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT  trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận.
+  Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.
Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
Bước 4. Trả văn bản xác nhận.
Kết quả được gửi qua đường bưu điện đối với hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp gửi qua đường bưu điện.
2.Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước qua đường bưu điện
3.Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo mẫu M-12 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT;
+ Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
+ Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;
+ Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;
+ Bản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP;
+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo;
+ Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP (thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp); doanh nghiệp bổ sung:
*  Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;
*  Bản sao xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.

  1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  2. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
  3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.
  4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
  5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.
  6. Lệ phí: Không.
  7. Tên mẫu đơn: Mẫu M-12 (Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT .
  8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
+ Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.