info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần – Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty; tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần. Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn chúng tôi xin được hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần như sau:

Theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 về trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh thì thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần được thực hiện như sau:

1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp