info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu

Trước khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký. Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sẽ như sau:
images (2)

(Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu)

1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
-Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
-Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
2. Trình tự đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:
Bước 1: Gửi hồ sơ
Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ cho cơ quan có thầm quyền ( Bộ công thương/ sở công thương) theo các cách sau : gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ
Khi hồ sơ được gửi trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận.
Khi hồ sơ được gửi bằng bưu điện thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.
Khi hồ sơ được gửi bằng phương tiện điện tử thì thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ
Bộ công thương/ sở công thương sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký.
Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Bộ công thương/ sở công thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ đăng ký. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bộ công thương/ sở công thương.
Bộ công thương/ sở công thương tiến hành xem xét hồ sơ đăng ký kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xem xét hồ sơ đăng ký, Bộ công thương/ sở công thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung; có quyền tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ công thương/ sở công thương có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì Sở Công Thương phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận kết quả của Bộ công thương/ sở công thương.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Bộ công thương/ sở công thương.
3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký
Bộ Công Thương : tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.
Sở Công Thương : tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.