info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục đăng kí mới hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Trong nền kinh tế hiện đại, việc áp dụng những điều khoản mẫu được thể hiện trong Hợp đồng mẫu hay Điều kiện giao dịch chung đã trở thành một hiện tượng hết sức phổ biến. Tuy nhiên, để sử dụng hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung trong các giao dịch với khách hàng thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Vậy trình tự,  thủ tục tiến hành đăng kí như sau:
Thủ tục đăng kí mới hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

(Thủ tục đăng kí mới hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung)

1.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
Bước 2: Xử lí hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, không cần bổ sung: chuyên viên phụ trách xem xét, xử lí hồ sơ trong phạm vi quy định tại Điều 13 NĐ 99/2011/NĐ-CP và lập báo cáo kết quả đánh giá.
Trường hợp hồ sơ đăng kí không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể cả ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng kí có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Bước 3: Trả kết quả:
Cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.
2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, bằng phương thức điện tử.
3.Thành phần hồ sơ:
Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
4.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.Thời hạn giải quyết: trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định của pháp luật.
6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.
Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch theo quy định  tại   Quyết định số 02/2012/QĐ-TT) và Quyết định số 35/2015/QĐ-TT sửa đổi QĐ 02/2012/QĐ-TT
8.Kết quả thực hiện thủ tục:  Thông báo không chấp nhận đăng ký hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký
9.Lệ phí: có
10.Tên mẫu đơn: mẫu đơn đăng kí ban hành kèm thông tư 10/2015/TT-BCT.
11.Căn cứ pháp lí để thực hiện thủ tục:
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nghị định 99/2011/NĐ-CP  ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Quyết định số 02/2012/QĐ-TT) ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
Quyết định số 35/2015/QĐ-TT sửa đổi QĐ 02/2012/QĐ-TT;
Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung.