info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu

Theo quy định của pháp luật, thương nhân là đại lí bán lẻ xăng dầu chỉ có 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu thì không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu. Trường hợp có hệ thống từ 02 đại lí bán lẻ xăng dầu trở lên phải được cấp giấy chứng nhận đủ  tỉnh điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu.  Trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu thì trình tự thủ tục tiến hành như sau:
Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu1.Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2 : Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.
Bước 3: Trả kết quả:
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
3.Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ/CP.
Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP  kèm theo các tài liệu chứng minh;
– Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.
4.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.Thời hạn giải quyết: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định của pháp luật.
6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Trường hợp thương nhân có từ 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu là sở công thương nơi thương nhân  có trụ sở chính.
Trường hợp thương nhân có từ hai hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
7.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
8.Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu.
9.Lệ phí: Có (theo quy định của Bộ tài chính)
Tên mẫu đơn: Mẫu số 9 tại phụ lục ban hành kèm NĐ 83/2014/NĐ-CP.
Điều kiện để thực hiện thủ tục:
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh xăng dầu.
Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 NĐ 83/2014/NĐ-CP.
Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
12.Căn cứ pháp lí để thực hiện thủ tục:
Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.
Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn NĐ 83/2014/NĐ-CP.