info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Công ty chúng tôi căn cứ theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP và Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT  xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường bao gồm:
 • 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 127/2014/NĐ-CP)
 • 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường (Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 127/2014/NĐ-CP)
 1. Trình tự thực hiện:
 • Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;
 • Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị chứng nhận. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do;
 • Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá 06 tháng, tổ chức khi đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận phải lập bộ hồ sơ mới.
 1. Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận:
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.
 1. Cơ quan thực hiện:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 1. Phí và lệ phí thực hiện:
 • Phí thẩm định hồ sơ: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là 200.000/giấy/lần cấp (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).